KOŠÍK

Košík je prázdný

e-shop Login

Poradna TČM
TEST zdraví
Zjistěte svůj zdravotní stav
Test zdravotního stavu on-line
Připojeno on-line
Právě připojeni - hostů: 187 
Reklama
Zajímavé odkazy:
Lymfatická masáž v Praze
Čínské masáže - Praha 2
Škola Hubnutí bez hladu.
Praha - kurzy a semináře
China e-shop: on-line prodej
Info: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a nakupování, musíte povolit cookies.

Obchodní podmínky

I.

Základní část

Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky platné pro internetový obchod mezi zúčastněnými společnostmi jako prodávajícími – jmenovanými níže v bodu II. těchto obchodních podmínek a kupujícím – spotřebitelem a kupujícím – jiným subjektem.  

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele ( č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

 

II.

Definice pojmů

Webový portál www.cinske-zbozi.cz (www.cinskezbozi.cz), na kterém se provozuje internetový katalog a prezentace zboží a služeb, je určen k prodeji nebo zprostředkování přímého obchodního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím/i, kteří se zabývají převážně  dovozem zboží od čínských výrobců.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je smlouva, ze které vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat předmět koupě kupujícímu a kupujícímu vznikne povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu ( prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) za dohodnutou cenu.

Prodávající - specifikace

Prodávajícími jsou tyto obchodní společnosti: PRAMI Praha spol. s r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 384/56, PSČ 128 00, Praha 2, IČ:25666398, zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 59466 NEBO jiná partnerská obchodní firma/podnikatel, která přijala objednávku z e-shopu na www.cinske-zbozi.cz k vyřizování a byla tak prezentovaná při potvrzení objednávky e-mailem jako dodavatel zboží/služeb.

Prodávajícími jsou zde osoby, které při uzavírání a plnění smluv jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti registrované na území ČR. Jsou to podnikatelé, kteří prostřednictvím jiných podnikatelů anebo přímo dodávají kupujícím výrobky či jim poskytují služby.

Kupující – spotřebitel

Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – jiný subjekt

Kupující, který není spotřebitel, ale je jiným subjektem (podnikatel), nakupuje výrobky, případně využívá služeb k účelu svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí při uzavírání a plnění smluv obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Vznik kupní smlouvy – kupující-spotřebitel

Návrhem k uzavření kupní smlouvy v případě, že kupujícím je spotřebitel, je umístění nabízeného zboží k prodeji dodavatelem, resp. prodávajícím (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) na stránkách. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem, resp. prodávajícím .

Dodavatelem (prodávajícím) je od počátku obchodního jednání (převzetí objednávky), v jeho průběhu (potvrzení objednávky a její další vyřizování) až do závěru tohoto jednání (dodání zboží kupujícímu) vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v II. těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává. Každá z uvedených společností v bodu II těchto obch. podmínek je samostatným právním subjektem, který vlastní zboží a nese odpovědnost za zboží a jeho kvalitu.

Vznik kupní smlouvy – kupující - jiný subjekt

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává).

kupujícímu s tímto jeho návrhem. Dodavatelem (prodávajícím) je od počátku obchodního jednání (převzetí objednávky), v jeho průběhu ( potvrzení objednávky a její další vyřizování ) až do závěru tohoto jednání (dodání zboží kupujícímu) vždy konkrétní výše jmenovaná společnost, u které si kupující zboží objednává. Každá z uvedených společností v bodu II těchto obch. podmínek je samostatným právním subjektem, který vlastní zboží a nese odpovědnost za zboží a jeho kvalitu.

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, popřípadě jiné smlouvy, jestliže smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel.

 

III.

Objednávání

Objednávka – postup a pravidla

Objednávku je možné učinit emailem, prostřednictvím nákupního košíku on-line, poštou nebo telefonicky. Jakákoliv forma objednávky je závazná.

Přijetí objednávky potvrdí dodavatel, resp. prodávající kupujícímu v nejkratší možné době emailem.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit či zrušit jen na základě dohody stran nebo zákonných důvodů.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává ) všechny údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

Objednáním zboží na cinske-zbozi.cz kupující akceptuje nákupní a reklamační řád vystavený prodávajícím (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává).

Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném uhrazení ceny a převzetí zboží.

IV.

Expedice zboží

Informace o expedici zásilky

Kupující bude vyrozuměn o vypravení zásilky prostřednictvím emailu den před jejím doručením.

V případě osobního odběru zasílá prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) kupujícímu zprávu, kde si může zásilku vyzvednout.

 

V.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího a dodat kupujícímu zboží v dojednaném termínu.

Další povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů vůči spotřebiteli zejména zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) má povinnost v případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátit kupujícímu peněžní prostředky nejdéle do 30-ti dnů a bez zbytečných odkladů.

Prodávající má právo od kupní ceny odstoupit v případě, že kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

-   zboží se nevyrábí

-   výrazně se změní cena zboží a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění – v tomto případě vrátí kupujícímu bez odkladu finanční částku, kterou kupující předem uhradil.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) osobní údaje potřebné ke zdárnému plnění objednávky.

Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit je v řádném termínu.

Kupující má právo odstoupit od objednávky v případě, že prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává ) není schopen z různých důvodů plnit objednávku.

Kupující se zavazuje prohlédnout si dodané zboží ihned po převzetí a bezodkladně vyrozumět prodávajícího (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) o závadách. Zabrání tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací závady, která vznikla při přepravě.

Kupující stvrzuje svým podpisem přepravního listu vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození zboží při přepravě.

Kupující má právo uvést své výhrady k doručené zásilce do přepravního dokladu.

Zjistí-li kupující během záruční doby na zboží vadu, má právo uplatnit na toto zboží reklamaci u prodávajícího ( prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává). Práva a povinnosti se řídí reklamačním řádem, který je součástí všeobecných obch. podmínek.

 

VI.

Doprava

Doprava zboží a zaplacení kupní ceny

Dopravu zajišťuje prodávající. Úhrada (doplatek) za dopravu, balné nebo manipulaci se liší podle druhu dopravy a typu zboží.

Kupující je povinen, jestliže neshledá na dodaném zboží žádné poškození, toto zboží od přepravní společnosti převzít. V opačném případě má prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) právo požadovat od kupujícího úhradu nákladů spojených s přepravou a doručením zásilky.

Osobní převzetí zboží

Prodávající připraví objednané zboží k odběru a poté odešle kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky – výzva bude provedena písemně, SMS, emailem nebo telefonicky. V této výzvě bude také konkretizováno místo odběru zboží.

 

VII.

Dodací lhůta

Dodací lhůta objednaného zboží

Objednané zboží je podle dostupnosti a možností prodávajícího dodáno do 1 až 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena vzhledem k mimořádně vzniklým situacím, které prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) nezavinil.

V případě, že objednané zboží není na skladě a není tedy možné je ve stanoveném termínu odeslat, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn a lhůta pro dodání zboží bude prodloužena. 

VIII.

Rezervace zboží

Rezervace zboží kupujícím  – pravidla

Prodávající rezervuje bezplatně kupujícímu zboží po dobu 5 dnů po odeslání výzvy k vyzvednutí zboží

Kupující má právo smluvit si s prodávajícím (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) bezplatné prodloužení doby rezervace na 15 dnů. Dojednání si prodloužení doby rezervace zboží může kupující učinit telefonicky nebo emailem. Prodávajícím je prodloužení rezervace potvrzeno rovněž telefonicky nebo emailem.

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) má právo objednávku stornovat v případě, že si kupující zboží neodebral do 14 pracovních dnů ode dne, kdy ho prodávající k převzetí vyzval nebo v dojednaném prodlouženém termínu rezervace zboží.

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) má právo naúčtovat kupujícímu skladné v předem sjednané výši za každý započatý den uskladnění ode dne, kdy kupujícímu odeslal výzvu k vyzvednutí zboží a to tehdy: 

-          jestliže kupující nedojednal s prodávajícím (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) prodloužení doby rezervace zboží a rezervované zboží neodebere v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla odeslána výzva, aby si zboží odebral.

-          Kupující neodebere rezervované zboží v termínu do 7 pracovních dnů od skončení smluvené prodloužené doby rezervace zboží.

 

IX.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 Občanského zákoníku má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od doručení zboží. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce kupující vrátit prodávajícímu, by mělo být v původním obalu, nemělo by být používané nebo poškozené a musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, apod.)

Prodávající neakceptuje vrácení zboží odesláním na dobírku.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní apod.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat kompenzaci.

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek,, u které si kupující zboží objednává) doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

 

X.

Reklamace

Reklamace vadného zboží

Reklamaci lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná společnost v bodu II

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II. těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) rozhodne o reklamaci ve lhůtě maximálně 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty.

Poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení zásilky, má kupující právo uplatnit ihned po převzetí u přepravce a oznámit tuto skutečnost bez prodlení prodávajícímu (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává).

Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku.

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává)  vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.

Ostatní náležitosti reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem.

 

XI.

Reklamační řád

Reklamační řád - informace pro kupujícího

V případě reklamace má kupující - spotřebitel právo na uhrazení nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné). Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) má právo účtovat kupujícímu skladné ve výši 30 Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění v případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží do 60 dnů od data podání reklamace.

Dohodne-li se prodávající a kupující na lhůtě delší než 30 dní k vyřízení reklamace, účtuje prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) kupujícímu výše uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující obeznámen s vyřízením reklamace

V případě nevyzvednutí si své reklamace do šesti měsíců od uplynutí výše uvedených lhůt, je prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) oprávněn kupujícímu reklamovanou věc prodat. Uskuteční-li se prodej nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává)  z titulu náhrady škody, za kterou je odpovědný kupující, jehož věc byla prodána.

Kontaktní informace při řešení reklamace:
Zasílací adresa:
PRAMI Praha, spol. s r.o.
Rašínovo nábřeží 384/56, 12 000, Praha 2
e-mail: e-shop (zavináč) cinske-zbozi.cz  

 

XII.

Záruční doba

Záruční doba a její podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 Občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na zboží s vadami, nevztahuje se však na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.

Podle charakteru vady má kupující právo při uplatnění záruky na:

  • jedná-li se o vadu odstranitelnou, na řádné a včasné odstranění vady zdarma, právo na výměnu zboží s vadou nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a není-li takový postup možný, právo na odpovídající slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jedná-li se o vadu neodstranitelnou znemožňující řádné užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jedná-li se o vady odstranitelné objevující se ve větším počtu nebo opakovaně a znemožňující řádné užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
  • jedná-li se o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

XIII.

 Rozpor s kupní smlouvou

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající (prodávající - v tomto případě vždy konkrétní výše jmenovaná  společnost v bodu II těchto obch. podmínek, u které si kupující zboží objednává) uvedl věc do stavu odpovídající kupní smlouvě, buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud takový postup není z různých důvodů možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, anebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

XIV.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.